Περιγραφή

Περιγραφή

Οι άνθρωποι που είναι κωφοί βρίσκονται σε μειωνεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία. Η χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας πληροφοριών (Information Communication Technologies- ICT) πολλές φορές είναι προβληματική για ανθρώπους που είναι κωφοί, με αποτέλεσμα πολλοί τέτοιοι μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολείο με μεγάλες δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πρώτη γλώσσα για πολλούς ανθρώπους που είναι κωφοί είναι η νοηματική γλώσσα της χώρας τους. Επιπλέον, μπορεί κανείς να βρει πολλαπλές διαλέκτους της νοηματικής γλώσσας σε μια χώρα. Η παροχή πληροφοριών στη νοηματική γλώσσα μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του τύπου εμποδίων και να βοηθήση την ένταξη της κοινότητας των Κωφών στην κοινωνία των ICT.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο κύριος στόχος του έργου ASM4Deaf είναι να αναπτυχθεί μια καινοτόμος εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα υποστηρίζει τη χρήση GIFs μηνυμάτων νοηματικής γλώσσας μέσα στις πιο εδραιωμένες εφαρμογές και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύοσης, όπως η WhatsApp, FB Messenger, Google Hangouts, Telegram και πολλά άλλα. Το έργο θα επικεντρωθεί σε GIFs που χρησιμοποιούν την αμερικάνικη νοηματική γλώσσα (American Sign Language- ASL) με δυνατότητα επέκτασης ώστε να περιλάμβανει GIFs νοηματικών γλώσσας άλλων χωρών στο μέλλον.

Η εφαρμογή για κινητά θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Android και IOS.

Το έργο ASM4Deaf στοχεύει:

 • Να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο στην εκμάθηση και το γραμματισμό στην κοινότητα των Κωφών και να προφέρει ίση πρόσβαση στις εφαρμογές και τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.
 • Να καινοτομήσει χρησιμοποιώντας διαθέσημες νέες τεχνολογίες για να αυξήσει την πρόσβαση και ευαισθητοποίηση και να στηρίξει την αποτελεσματική επικοινωνία στην τοπική νοηματική γλώσσα.
 • Να αναπτύξει μια παρέμβαση γραμματισμού για Κωφά άτομα.
 • Να παράξει μια νέα καινοτομία στον τομέα της έρευνας του προσβάσιμου υπολογισμού (Accessible Computing).
 • Να επιτρέψει τη δημιουργία πόρων για τη βελτίωση της πρόσβασης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης στην τοπική νοηματική γλώσσα.
 • Να παράξει μια κλιμακώσιμη λύση που μπορεί να προσαρμοστεί σε πλαίσια χώρας.
 • Να παράξει μια καινοτομία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Κωφά άτομα, τα μέλη της οικογένειας τους, εκπαιδευτικούς ή/και άλλα μέλη της κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των ακούοντων ατόμων) που ασχολούνται με νοηματικές γλώσσες.
 • Να παράξει μια καινοτομία που προάγει την διαφορετικότητα και είναι ανοιχτή για όλους ανεξαρτήτως φύλου και κουλτούρας.
 • Να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα ICTs και μέσων.
 • Να παρέχει μια (οικονομικά) προσιτή καινοτομία χαμηλού κόστους.
 • Να σχεδιάσει μια λύση που βασίζεται στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, του ανθρωπο-κεντρικού σχεδιασμού και της προσέγγισης του κοινωνικού μοντέλου εντάσσοντας Κωφούς χρήστες στην διαδικασία σχεδίασης της κινητής εφαρμογής.

Στις κύριες απαιτήσεις της κινητής εφαρμογής περιλαμβάνονται:

 • Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL)
 • GIFs διαφόρων πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων εκφράσεων προσώπου
 • 1000 λέξεις
 • 100 φράσεις
 • 50 πρόσωπα
 • Πολλαπλά άτομα που επικοινωνούν στη νοηματική γλώσσα, για ποικιλομορφία